Elementarne podstawy MySQL — podgląd uprawnień, ustawianie i zamiana haseł, listowanie i tworzenie baz, tworzenie użytkowników i nadawanie im uprawnień

Poniżej przedstawiam kilka podstawowych zagadnień dotyczących MySQL — tworzenie nowych baz, użytkowników, nadawanie użytkownikom uprawnień, różne metody ustawiania i zmiany haseł, podgląd istniejących w klastrze baz oraz użytkowników i ich uprawnień.

Przegląd użytkowników i uprawnień dostępu do klastra baz MySQL

Informacje o użytkownikach, hasłach i hostach z jakich jest dostęp do klastra MySQL oraz jego zakresie są przechowywane w tabeli user w bazie administracyjnej tzn. mysql.

 1. A wiec aby przejrzeć uprawnienia do klastra MySQL wystarczy się do niej zalogować:
  mysql -u root mysql
  Jeśli jest już ustawione niepuste hasło root’a do to należy skorzystać dodatkowo z opcji -p.
 2. Wydajemy zapytanie SQL:
  mysql> SELECT * FROM user;

Jak widać funkcjonalność tabeli userMySQL w znacznym stopniu odpowiada funkcjonalności oferowanej przez plik konfiguracyjyny pg_hba.conf w PostgreSQL.

Ustawienie lub zmiana hasła za pomocą mysqladmin (nie zalaecane)

 1. Ustawiamy lub zmieniamy hasło bazy MySQL:
  mysqladmin -u USER_NAME password HASLO_MYSQL_USER_NAME
  Jeśli dane hasło było już ustawione i jest niepuste to oczywiście należy dodatkowo użyć opcji -p.
 2. Czasami może okazać się potrzebne odświeżenie/przeładowanie uprawnień klastra MySQL:
  mysqladmin -u root flush-privileges

Należy zaznaczyć że powyższa procedura zmieni/ustawi hasło tylko dostępu z hosta/kanału z którego obecnie korzystamy, a więc najprawdopodobniej localhost, natomiast nie ma wpływu na hasło dostępu poprzez inne kanały, nawet te równoważne – np. 127.0.0.1. Łatwo się o tym przekonać zaglądając do tabeli user w bazie mysql(patrz poprzedni akapit), dlatego lepiej wykorzystać metodę przedstawioną w następnym paragrafie która nie ma tej wady.

Ustawienie lub zmiana hasła użytkownika bezpośrednio w bazie danych MySQL za pomocą SQL (zalecane)

Poniższa procedura ma tą przewagę nad poprzednią że ustawia/zmienia hasło dostępu poprzez wszystkie kanały/hosty przez jakie dany użytkownik ma w danej chwili dostęp.

 1. Logujemy się do serwera MySQL i bazy administracyjnej — 'mysql’:
  mysql -u root mysql
  Analogicznie jak poprzednio — jeśli hasło root’a jest niepuste to należy dodatkowo użyć dodatkowo opcji -p.
 2. Wykonujemy update (zmiana hasła):
  mysql> UPDATE user SET password=PASSWORD('HASŁO') WHERE User='USER_NAME';
  Query OK, 4 rows affected (0.00 sec)
  Rows matched: 4 Changed: 4 Warnings: 0

  Jak widać hasło zostało zmienione w 4 rekordach (liczba rekordów u Ciebie może być inna).
 3. Może być jeszcze konieczne zaktualizowanie informacji o uprawnieniach:
  mysql> flush privileges;
 4. Opuszczamy bazę MySQL:
  mysql>\q

Oczywiście zamiast logować się do bazy z konsoli przy pomocy mysql, powyższe czynności możemy wykonać analogicznie za pośrednictwem phpMyAdmin’a lub wykonując zapytania SQL do bazy za pośrednictwem jakiegoś języka programowania — np. Bash/Python/PHP/C++.

Listowanie baz danych w danym klastrze MySQL i tworzenie nowych baz MySQL

 1. Logujemy się do serwera MySQL i bazy administracyjnej — mysql:
  mysql -u root -p mysql
 2. Listowanie istniejących baz danych MySQL:
  mysql> SHOW DATABASES;
  +--------------------+
  | Database |
  +--------------------+
  | information_schema |
  | mysql |
  +--------------------+
 3. Tworzenie nowych baz danych MySQL:
  mysql> CREATE DATABASE nazwa_bazy;

Dodawanie/tworzenie nowych użytkowników bazy MySQL

 1. Logujemy się do serwera MySQL i bazy administracyjnej — mysql:
  mysql -u root -p mysql
 2. Tworzymy użytkownika i ustawiamy hasło dostępu do bazy:
  • Dla dostępu z hosta o określonej nazwie, np. localhost:
   CREATE USER 'USER_NAME'@'HOST_NAME' IDENTIFIED BY 'HASŁO';
  • Dla dostępu z hosta o określonej domenie, np. arkadiuszcwiek.pl:
   CREATE USER 'USER_NAME'@'HOST_NAME.DOMENA' IDENTIFIED BY 'HASŁO';
  • Dla dostępu z hosta o określonym adresie IP:
   CREATE USER 'USER_NAME'@'IP' IDENTIFIED BY 'HASŁO';
  • Dla dostępu z dowolnego hosta:
   CREATE USER 'USER_NAME' IDENTIFIED BY 'HASŁO';
  • co jest równoważne:
   CREATE USER 'USER_NAME'@'%' IDENTIFIED BY 'HASŁO';

 3. Nadajemy uprawnienia dostępu ze wszystkich wpisów do bazy(utworzonej wcześniej):
  • Nadawanie uprawnień do bazy niezależnie od hosta z jakiego użytkownik się loguje (zalecane):
   GRANT ALL PRIVILEGES ON NAZWA_BAZY_DANYCH.* TO USER_NAME;
  • Wszystkie uprawnień do tej bazy przy logowaniu z hosta 'HOST’:
   GRANT ALL PRIVILEGES ON NAZWA_BAZY_DANYCH.* TO USER_NAME@HOST;
  • To samo co powyżej z dodatkową możliwością nadawania uprawnień do tej bazy innym użytkownikom:
   GRANT ALL PRIVILEGES ON NAZWA_BAZY_DANYCH.* TO USER_NAME@HOST WITH GRANT OPTION;

  Alternatywnie zamiast wszystkich — ALL — możemy nadać tylko wybrane uprawnienia wymieniając je po przecinku, a wybierać możemy z pośród:

  • ALL – Użytkownik otrzymuje wszystkie przywileje za wyjątkiem GRANT OPTION
  • CREATE – Pozwala użytkownikowi na tworzenie tabel
  • SELECT – Pozwala na przeszukiwanie tabel
  • INSERT – Pozwala dodawać nowe informacje do tabel
  • SHOW DATABASES – Pozwala użytkownikowi na przeglądanie listy dostępnych baz danych
  • USAGE – Służy do tworzenia użytkownika bez uprawnień
  • GRANT OPTION – Pozwala użytkownikowi nadawać uprawnienia.
 4. Sprawdzamy uprawnienia:
  SELECT * FROM db;

Backup & restore – czyli tworzenie kopii zapasowej i jej przywracanie

Backup

mysqldump nazwaBazyDanych > kopia.sql
lub:
mysqldump nazwaBazyDanych -u nazwaUzytkownika -p -h host > kopia.sql

Restore

mysql -u nazwaUzytkownika -p
mysql> source kopia.sql

lub
mysql nazwaBazyDanych -u nazwaUzytkownika -p < kopia.sql

Dodaj komentarz